Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2566
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้าง... (24 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป... (09 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและ... (02 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล สำหรับ... (10 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้าง... (03 เม.ย. 2566)
แนวปฏิบัติ Do & Don t ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (28 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพนั... (20 มี.ค. 2566)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบ... (15 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้าง... (20 ก.พ. 2566)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ (15 ก.พ. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (14 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์ก... (03 ก.พ. 2566)
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส โคกทรายใสสะอาด 2566 และ "งดรับ งดให้" ของ... (30 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค... (11 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและ... (09 ม.ค. 2566)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (27 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้าง... (16 ธ.ค. 2565)
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (26 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบต.โคกทราย เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม สร้างพื้นที่สีเขียว "ใน... (20 ต.ค. 2565)
การตรวจสอบรายงานการเงิน (12 ต.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาสตรีและครอบคร... (09 พ.ค. 2566)  

ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหล... (08 พ.ค. 2566)  

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดั... (19 เม.ย. 2566)  

กิจกรรมโครงการจัดงานประเพ... (15 เม.ย. 2566)

งานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศ... (30 มี.ค. 2566)

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้... (29 มี.ค. 2566)

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้... (28 มี.ค. 2566)

โครงการฝึกอบรมอาชีพเเก่ปร... (28 มี.ค. 2566)

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้... (27 มี.ค. 2566)

ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้... (27 มี.ค. 2566)

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้... (24 มี.ค. 2566)

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้... (23 มี.ค. 2566)

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ... (23 มี.ค. 2566)

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้... (21 มี.ค. 2566)

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้... (20 มี.ค. 2566)

ลงพื้นที่เพื่อจัดทำโครงกา... (20 มี.ค. 2566)

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้... (17 มี.ค. 2566)

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้... (16 มี.ค. 2566)

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกด... (14 มี.ค. 2566)

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้... (13 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร... (15 พ.ค. 2566)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยวนนก-ป่าช้าน้ำกระจาย รหัสทางหล... (27 มี.ค. 2566)  
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยว... (27 มี.ค. 2566)  
รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเคี่ยม-บ้านหมอกั้น... (23 มี.ค. 2566)
รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อโยก-ทับชุมเห็ด ร... (23 มี.ค. 2566)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะเคี่ยม-บ้านหมอกั้น รหัสทางหลวงท... (23 มี.ค. 2566)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อโยก-ทับชุมเห็ด รหัสทางหลวงท้... (23 มี.ค. 2566)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยวนนก-ป่าช้าน้ำกระจ... (23 มี.ค. 2566)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยวนนก-ป่าช้าน้ำกระจาย รหัสทางหล... (23 มี.ค. 2566)
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสา... (23 มี.ค. 2566)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (14 มี.ค. 2566)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (14 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูร... (08 มี.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (07 มี.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 แบบตอกเสาเข็มศูนย์... (03 มี.ค. 2566)
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (03 มี.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (01 มี.ค. 2566)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้อง... (20 ก.พ. 2566)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอน... (20 ก.พ. 2566)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (13 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (01 ก.พ. 2559)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (29 ธ.ค. 2558)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ การขึ้นบั... (16 ธ.ค. 2557)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกก... (28 พ.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล (26 พ.ย. 2557)
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน... (20 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลกา... (10 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ... (03 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค... (24 มี.ค. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.โคกทราย (19 มี.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (03 มี.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์ รับ โอน (ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล (24 มิ.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (18 มี.ค. 2556)
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแห... (05 ก.พ. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและ... (31 ม.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทร... (21 ม.ค. 2556)
ประชาสัมพันธ์รับ โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล (13 ธ.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (17 ต.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (16 ส.ค. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th