Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางปณิฎฐา อินทร์สังข์
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 090-249-5003
Responsive image
Responsive image
นางสุมาลี นวลคำ
นักวิชาการศึกษา 086-491-2263
Responsive image
นางสาวยศมล แก้วรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
จ่าเอกสมพงค์ ศรีเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ 086-292-2139
Responsive image
ว่าที่ ร.ต.ณัฐวัฒน์ สุขไกร
ผช.จพง.ธุรการ 088-776-2044
Responsive image
นางฤดีรัตน์ รักเงิน
ครู
Responsive image
ณัฐวัลย์ อินทสุวรรณ
ครู
Responsive image
นางสาวดวงเดือน หนูนุ่น
ครู
Responsive image
นางสุทธวรรณ แสงแก้ว
ครู 088-599-0089
Responsive image
นางสาวภัททิยา เพ็ชรบุญ
ครูผู้ดูแลเด็ก 091-645-6293
Responsive image
นางประภา ทองศรีจันทร์
ครู
Responsive image
นางสาวอุไรภรณ์ นะระโต
ครู 081-542-6714
Responsive image
นางสุกัลยา ทองจันทร์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 089-293-6254
Responsive image
นางสาลินี บุญมี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
Responsive image
ว่าที่ ร.ต.หญิงอริสา วิลัยพงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 090-717-2343
Responsive image
นางสาววรรณิภา สังข์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 089-296-0858
Responsive image
นางสาวจิระภา บุญพลับ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
Responsive image
นางสาวฉวีวรรณ อนุจร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวอรษา แท่นสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวสุณิษา เอี่ยมสุข
คนงานทั่วไป 093-710-4938
Responsive image
นางสาวนุชรีย์ สังข์มัน
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 088-592-4094
Responsive image
นางสาวอังคณา สีพุฒ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
น.ส.ศิริวรรณ หลิพันธ์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายณรงค์ศักดิ์ ไหมแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางณัฐธิดา ทองจันทร์แก้ว
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายประเจอะ คงศรี
นักการภารโรง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th