Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
╔═════╗
ระบบเศรษฐกิจ
╚═════╝
 
           การเกษตร
              
ในพื้นที่ตำบลโคกทรายประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม กล่าวคือ
                  อาชีพทำสวนยางพารา ทำนาปลูกข้าว เป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพรอง คือ สวนสับปะรด
                  การเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผัก รับจ้าง

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอย่างเดียวมีประมาณ ร้อยละ 39.77 ของครัวเรีอนทั้งตำบลโดยแบ่งออกเป็น 
1. อาชีพรับจ้าง มีประมาณ ร้อยละ 35.40 ได้แก่
    งานเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน เป็นต้น ประมาณร้อยละ 30.20 
    งานช่างฝีมือ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างอิฐ  เป็นต้น ประมาณร้อยละ 2.00
    รับจ้างกรีดยาง                                             ประมาณร้อยละ 4.37

2. อาชีพค้าขาย มีประมาณร้อยละ 4.37
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพขึ้นไปมีประมาณร้อยละ 60.23 ของครัวเรือนทั้งตำบลโดยแบ่งออกเป็น
     รับจ้าง และเกษตรกรรม  มีประมาณ ร้อยละ 24.96
     รับจ้างและค้าขาย         มีประมาณ  ร้อยละ 18.34
     เกษตรกรรมและค้าขาย  มีประมาณ  ร้อยละ 16.93

 
             
               ► การปศุสัตว์
ในพื้นที่ตำบลโคกทรายมีการเลี้ยงไก่และเลี้ยงหมู โดยมีฟาร์มไก่
จำนวน 15 ฟาร์ม  ในพื้นที่หมู่ที่ 2,4,7,8,10 และ ในพื้นที่หมู่ที่ 7,8,9


                    ►การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ในพื้นที่ตำบลโคกทรายมีการประกอบการ้านค้าปลีก จำนวน 72 ร้านค้า ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน การประกอบการ บ้านเช่า จำนวน 6 หลัง ในหมู่ที่ 1,3,11,12 มีธนาคารพาณิชย์
จำนวน 1 แห่ง ในหมู่ที่ 12 การประกอบการ ปั้มน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง รีสอร์ท/ที่พัก จำนวน 1 แห่ง 
การรวมกลุ่มของประชาชนแยกเป็นประเภทกลุ่ม
* กลุ่มอาชีพ        จำนวน 8 กลุ่ม
* กลุ่มออมทรัพย์  จำนวน 13 กลุ่ม
* กลุ่มแม่บ้าน      จำนวน 13 กลุ่ม
* กลุ่มอื่น ๆ         จำนวน 3  กลุ่ม

                 ► แรงงาน
                 จำนวนประชากร ในวัยแรงงานของตำบลโคกทราย พบว่าประมาณร้อยละ 80
เป้นแรงงานในภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน รองลงมาเป็นแรงงานจาก
เพื่อนบ้านและคนในพื้นที่หมู่บ้านอื่น แรงงานอีกร้อยละ 20 เป็นแรงงานที่มีการว่างงานแบบซ่อนเร้น
ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ระดับการศึกษาต่าง ๆ พระภิกษุ สารเณร และสตรีวัยเจริญพันธ์ที่มีภาระ
ในการเลี้ยงดูทารก


 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th