Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
 
♥ สภาพทั่วไป 

      ด้านกายภาพ
                        ↦ที่ตั้งของตำบล
                             ตำบลโคกทราย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าบอน
                     ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประมาณ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่
                     ข้างเคียงดังต่อไปนี้
                           
                            ทิศเหนือ        ติดต่อกับ          ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
                                                ติดต่อกับ          ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
                             ทิศใต้           ติดต่อกับ          ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
                             ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ          ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
                             ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ          ตำบลทุ่งนารีอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง
                     
                   
 ลักษณะภูมิประเทศ
                         ตำบลโคกทรายมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 94.28 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 59,925 ไร่
                      สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลโคกทราย โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบทุ่งนา มีลำคลอง
                      มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติอยู่หลายสาย และพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอน

                      
 ลักษณะภูมิอากาศ
                         สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ตำบลโคกทราย มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ฤดูร้อนสลับกับฤดูฝน
                      ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม
 
                     
 ↦ลักษณะของดิน
                       ลักษณะดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วน เหมาะสำหรับการทำสวนยางพาราและทำการปลูกพืช
                       - ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารามีอยู่ประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่
                       - ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ มีอยู่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่
                       - ดินที่เหมาะสำหรับการทำนา มีอยู่ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่

      
ด้านการเมืองการปกครอง
                         
 เขตการปกครอง
                           พื้นที่ตำบลโคกทรายมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่
                     
                         หมู่ที่ 1 บ้านพรุพ้อเหนือ                 หมู่ที่ 2 บ้านกันแร่
                         หมู่ที่ 3 บ้านห้วยขี้ใต้                     หมู่ที่ 4 บ้านหนองบ่อ
                         หมู่ที่ 5 บ้านหัวควน                       หมู่ที่ 6 บ้านควนเพ็ง
                         หมู่ที่ 7 บ้านควนแหวงออก              หมู่ที่ 8 บ้านควนปอม
                         หมู่ที่ 9 บ้านควนหินแท่น                หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักบุ้ง
                         หมู่ที่ 11 บ้านควนแหวงตก              หมู่ที่ 12 บ้านพรุพ้อใต้
                         หมู่ที่ 13 บ้านชายหาร
                     
                     
 ↦การเลือกตั้ง
                            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
                         และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในตำบล

                         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของ
                         แต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน จำนวน 13 หมู่บ้าน
                         รวมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายมีจำนวน 13 คน
                         ทั้งนี้ ในแต่ละหมู่บ้านยังมีผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีก 13 คน
     
                   
 ↦ประชากร
                          ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรในเขตตำบลโคกทรายมีจำนวน 10,377 คน
                        แยกเป็นชายจำนวน 5‚099 คน หญิงจำนวน 5‚278 ราย
                        มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 110 คน/ตารางกิโลเมตร นับถือศาสนาพุทธ


                      ช่วงอายุและจำนวนประชน
 
 
 
หมู่
 


หมู่บ้าน


 
ประชากร  
   จำนวนครัวเรือน
  
ชาย(คน)
 
หญิง(คน)
    
รวม(คน)
      
ร้อยละ
1    บ้านพรุพ้อเหนือ   397   435  832  8.02  289
2    บ้านกันแร่  256  281  537  5.17  166
3    บ้านห้วยขี้ใต้  712  740  1‚452  13.99  505
4    บ้านหนองบ่อ  407  433  840  8.09  290
5    บ้านหัวควน  327  341  668  6.45  289
6    บ้านควนเพ็ง   406  447  853  8.22  296
7    บ้านควนแหวงออก  480  483  963  9.28  333
8    บ้านควนปอม  365  370  735  7.08  256
9    บ้านควนหินแท่น   632  623  1‚255  12.09  418
10    บ้านหนองผักบุ้ง   262  252  514  4.95  161
11    บ้านควนแหวงตก   412  413  825  7.95  268
12    บ้านพรุพ้อใต้  270  280  550  5.31  206
    13    บ้านชายหาร   173 180  353 3.40 121
รวม 5,099 5,278 10,377 100 3,598


                        
                       


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th