Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม

★ สภาพสังคม
                    ารศึกษา
                             สถาบันทางการศึกษาและให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารในตำบลโคกทราย มีจำนวน 10 แห่ง
                     ประกอบด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 )


                            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
                                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพ้อ           ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
                            - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัคควนแสวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
                            - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเพ็ง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
                            - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณพ์วัดโคกทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
                         
                          ระดับประถมศึกษาสังกัดโรงเรียน
 สพฐ. จำนวน 5 แห่ง
                               - โรงเรียนวัดพรุพ้อ           ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
                            - โรงเรียนวัดโคกตะเคียน   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
                            - โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
                            - โรงเรียนบ้านควนแหวง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
                            - โรงเรียนวัดควนเพ็ง         ตั้งอยู่หมู่ที่ 6


                  สาธารณสุข
                              สถานพยาบาลทั้งภาครัฐ  เอกชน ในตำบลโคกทราย ได้แก่ 
                          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับตำบล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
                      - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านพรุพ้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
                      - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้าควนเพ็ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
                      - สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม        ตั้งอยุู่หมุ่ที่ 8
                      * คลินิก เอกชน จำนวน 4 แห่ง                ตั้งอยู่หมู่ที่3 และ หมู่่ที่ 6
                      * ร้านขายยา     จำนวน 1 แห่ง                ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
                      * ประชาชกรในตำบลมีอัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100


                อาชญากรรม
                              ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่ตำบลโคกทรายมีป้อมตำรวจสายตรวจ
                     จำนวน 2 แห่ง  คือ ป้อมตำรวจสายตรวจบ้านพรุพ้อ หมู่ที่ 3
                     และป้อมตำรวจสายตรวจบ้านหัวควน หมู่ที่ 5


               
การสังคมสงเคราะห์
                           
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย มีการจัดสวัสดิการ การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
                     การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการและจ่ายเงินสงเคาะห์ผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้เป็นประจำทุกเดือน
                     โดยการให้ผู้รับเงินด้วยตนเองหรือเข้าบัญชีเงินฝาก

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th