Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายขจรพงศ์ มีขำ
ปลัด อบต.โคกทราย 084-746-7296
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวเจะฮายาตี หะยีเตะ
หัวหน้าสำนักปลัด 082-268 9518
Responsive image
Responsive image
นางสาวปราณี จู้สวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล 090-224-9224
Responsive image
นางนริศรา บุญพันธ์
นิติกร 063-079-3162
Responsive image
นายเอกวัฒน์ เจิมขวัญ
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน 0872991996
Responsive image
นางอรษา สุวรรณจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 084-857-6909
Responsive image
นางขนิษฐา ปานกำเนิด
เจ้าพนักงานธุรการ 081-093-9003
Responsive image
นางสาวรุ่งทิพย์ ทองเอื้อ
นักจัดการงานทั่วไป 084-963-2919
Responsive image
นายณัฏฐ์ปวีณ ขุนไพชิต
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 087-391-0589
Responsive image
นางปิยวรรณ ศรีชัย
นักพัฒนาชุมชน 087-272-4065
Responsive image
นายคเชนทร์ ณรงค์รัตน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 093-645-5004
Responsive image
นายศราวุธ ฆังคะมะโน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 081-608-1081
Responsive image
นางวิมล วิริยการนนท์
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 086-317-9822
Responsive image
นายเกรียงไกร อุทัยรังษี
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 082-429-2490
Responsive image
นางสาวโยสิตา พรหมบุญแก้ว
ผช.นักทรัพยากรบุคคล 087-917-8028
Responsive image
นายไพจิตร สัมปชาโน
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 089-963-3158
Responsive image
น.ส.กมลวรรณ หนูแก้ว
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 097-043-3346
Responsive image
นางสาวสุรัชดา พรมเมฆ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 095-014-8879
Responsive image
นางโสภา เสียงแจ้ว
คนงานทั่วไป 085-077-8959
Responsive image
นายธวัชชัย แก้วหนู
ยาม 065-605-0445
Responsive image
นางชม แก่นทอง
คนครัว 081-083-8556
Responsive image
นายณฐโชค ขุนนะ
ผช.นักจัดการงานทั่วไป 061-621.4919
Responsive image
น.ส.รัตติการ พรหมเมฆ
คนงานทั่วไป 080-547-5071
Responsive image
นายรัตนพล ทองจันทร์แก้ว
คนงานทั่วไป 061-203-7300
Responsive image
นายประคอง มากพา
นักการภารโรง
Responsive image
นายสุรเดช อัสสะนะ
พนักงานขับรถยนต์ 0613176844
Responsive image
นายจักรพันธ์ คำแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ 0820851808

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th