Responsive image
สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ
โพสต์โดย นางสุชาติ ทองแก่นแก้ว เมื่อ 28 ก.พ. 2565 (10:39:45)
แสดงความคิดเห็น

693394
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th