Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
LPA ปี พ.ศ.2564
ชุมชนหมู่บ้าน
(Local Performance Assessment: LPA)

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ตารางที่ 1 การวางแผนพัฒนา
หมุนที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูล
ท่องเที่ยวที่ 3 การจัดการข้อตกลง
เช้าที่ 4 การบริการประชาชน
หมุนที่ 5 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
หมุนที่ 6 การทำงานผลการปฏิบัติงาน
          กระจายย่อยที่ 1 การกระทำผลการปฏิบัติราชการ
          ย่อยย่อยที่ 2 ผลคะแนนการคำนวณขั้นพื้นฐานผู้ปกครอง (LPA)
          หมุนที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
          หมุนที่ 8 การทำภารกิจ
          หมุนที่ 9 การดำเนินการตามระเบียบของจังหวัด
 
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
โกวยที่ 1 ความคืบคลาน
คลังที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
สั่นที่ 3 คุณภาพชีวิตและความอ่อนแอของชีวิตกับการทำงาน
กระจายที่ 4 ความสำคัญและมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมุนที่ 5 การดำเนินการสภาวัฒนธรรม
 
ด้านที่ 3 การบริหารงานและแนว
หมุนที่ 1 การจัดเก็บรายได้
หมุนที่ 2 การจัดระเบียบทำระเบียบ
หมีที่ 3 การจัดส่ง
คลังที่ 4 การบริหารการศึกษาการจัดทำบัญชีและรายงาน
การเงินที่ 4 การบริหารการเงินและการบัญชี
ก๋วยเตี๋ยวที่ 5 ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลาดตระกูล
การเงินที่ 6 ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานและแนว
 
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
คืนที่ 1 หมอนหลัก
            1. ด้านถนนทางเดินและทางลาดยาง
            2. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
            3. น้ำเพื่อการกวนอิม
            4. การตรวจสอบอาคาร
วันที่ 2 สนับสนุนชีวิต
     หมวดย่อยที่ 1 การศึกษา
     หมุนย่อยที่ 2 กลุ่ม
     กระจายย่อยที่ 3 ให้สตรีและครอบครัว
     กลุ่มย่อยที่ 4 เสียและพัฒนาคนพิการและผู้สูงศักดิ์ / คนไร้มารยาท
     กระจายย่อยที่ 5 เสียผู้ย่อย
     ย่อยย่อยที่ 6 พัฒนาเด็กและจุดกำเนิด
จังหวะที่ 3 การวางแผนการจัดการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
            กระจายย่อยที่ 1 ย่อยอาชีพ
            กระจายย่อยที่ 2 การจัดการการท่องเที่ยว
อ่านที่ 4 สนทนาทางธรรมและประชาชาติ
          กระจายที่ 1 การแพร่กระจายและศาสนา
          ม้วนย่อยที่ 2 ลับสมอง
ปั่นป่วนที่ 5 การจัดระเบียบและการรักษาความสงบเรียบร้อย
          ย่อยสลายที่ 1 การป้องกันและปั่นป่วน
          กระจายย่อยที่ 2 ให้กระจายในชุมชน
          แผ่กระจายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
คลังที่ 6 การบริหารจัดการและการบังกลาเทศ
          ปั่นย่อยที่ 1 ช่วงปลาย
          ปั่นย่อยที่ 2 น้ำเสีย
          คลังย่อยที่ 3 ขยะ
          หมุนย่อยที่ 4 การหมุนเงิน
          ซื้อขายย่อยที่ 5 ชาติเรือนกระจก
 
ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล
ม้วนที่ 1 จัดเรียงและการจัดกิจกรรม
ม้วนที่ 2 การเปิดข้อมูลช่องโหว่และการมีส่วนร่วม
ระเบียบที่ 3 การมีระบบ / การจัดการกับเรื่องร้องเรียน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th